REGULAMIN SZKOLEŃ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EC TRAINING CENTER SP. Z O.O.

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU


  1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza zgłoszenia na szkolenie oraz  przesłanie go w formie skanu na adres e-mail: szkolenia@ec-tc.pl.

 

OPŁATA ZA SZKOLENIE


1. Opłata za szkolenie, po potwierdzeniu przez EC Training Center Sp. z o.o., że szkolenie odbędzie się w zaplanowanym terminie, powinna być uiszczona do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu przelewem na konto do przedpłat:

 EC Training Center Sp. z o. o.,

Alior Bank S.A. Oddział w Krakowie, konto nr: 92 2490 0005 0000 4530 2000 2348

2. Za pokrycie osobistych rachunków uczestnika (nie ujętych w cenie szkolenia), nie uregulowanych do dnia zakończenia szkolenia, odpowiada uczestnik, bądź firma delegująca go na szkolenie.

3. Szkolenie jest objęte stawką VAT 23%. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych w ramach doskonalenia zawodowego stosowana jest stawka zwolniona z VAT (po przesłaniu oświadczenia o takim źródle finansowania).

4. Certyfikaty / zaświadczenia o udziale w kursie będą wystawiane uczestnikom wyłącznie po uregulowaniu płatności za szkolenie.

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU          


1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej do 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęciem szkolenia.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie późniejszym niż 4 dni robocze przed szkoleniem EC Training Center Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania 75% opłaty za szkolenie, na pokrycie kosztów organizacyjnych.

4. W przypadku rezygnacji w dniu szkolenia lub niezgłoszonej wcześniej nieobecności uczestnika na szkoleniu EC Training Center Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania całej opłaty za szkolenie.

5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia z opcją noclegu w terminie późniejszym niż 2 dni robocze EC Training Center Sp. z o.o informuje, że Hotel ma prawo pobrać opłatę za niezrealizowany nocleg (w kwocie odpowiadającej cenie 1 noclegu). Szczegółowe warunki rezerwacji oraz ewentualnej anulacji rezerwacji hotelowej, znajdują się najczęściej na potwierdzeniu rezerwacji pobytu. Pragniemy zwrócić uwagę, iż każdy hotel ma swoje warunki i regulamin rezerwacji, prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

6. Zmiana osoby zgłoszonej na szkolenie jest możliwa do 1 dnia przed rozpoczęciem kursu.

 

ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA


  1. EC Training Center Sp. z o.o. zobowiązuje się, aby w sytuacjach nieprzewidzianych zagrażających realizacji szkolenia dokonać wszystkich możliwych czynności opisanych w stosownych procedurach, aby kurs się odbył (m.in. znalezienie sali zastępczej, delegowanie innego trenera). EC Training Center Sp. z o.o. zastrzega sobie jednak prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu z przyczyn niezależnych od firmy.
  2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu EC Training Center Sp. z o.o. poinformuje Klienta oraz dokona zwrotu wniesionej opłaty.
  3. W przypadku odwołania szkolenia odpowiedzialność finansowa EC Training Center Sp. z o.o. będzie ograniczona wyłącznie do zwrotu wniesionej przez uczestnika opłaty. W przypadku odwołania szkolenia na 1 dzień roboczy przed terminem EC Training Center zobowiązuje się pokryć ewentualnie poniesione już koszty dojazdu (bilet PKP, lotniczy itp.) za okazaniem przez Klienta dowodu zakupu.
  4. EC Training Center Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub planu dnia szkolenia.

 

WYŻYWIENIE


  1. EC Training Center Sp. z o.o. zapewnia standardowe wyżywienie oferowane przez ośrodek szkoleniowy.
  2. W przypadku specjalnych lub zdrowotnych wymagań żywieniowych, prosimy o poinformowanie z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA


Reklamacje muszą być złożone w formie pisemnej na adres mailowy: szkolenia@ec-tc.pl. Muszą ona zawierać opis sytuacji wraz z powodem jej złożenia. Czas na złożenie reklamacji to najpóźniej 5 dni po zakończeniu szkolenia. Firma EC Training Center rozpatruje reklamacje w ciągu 10 dni roboczych. Firma EC Training Center zastrzega sobie również prawo do decyzji co do formy ewentualnej rekompensaty.

 

USTALENIA NIESTANDARDOWE


1. Wszelkie inne życzenia i sugestie związane z uczestnictwem w szkoleniu w tym np. przyjazd z osobami towarzyszącymi (nie biorącymi udziału w szkoleniu) prosimy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem.