Szkolenia dofinansowane

Szkolenia dofinansowane.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych oraz Certyfikat Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, dzięki czemu na wszystkie nasze szkolenia mogą Państwo otrzymać dofinansowanie.

Poniżej przedstawimy Państwu dwa źródła z których można uzyskać dofinansowanie na nasze szkolenie:

  • dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
  • dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Baza Usług Rozwojowych

Czym jest Podmiotowy System Finansowania?

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

Źródło: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie#czymjestpsf

Lista Podmiotowych Systemów Finansowania

 

UWAGA: z dofinansowania wyłączone są podmioty działające na terenie województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

Film instruktażowy

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Co to jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) działa od 2014 roku na terenie całej Polski. KFS to wydzielona część Funduszu Pracy przeznaczona na wsparcie pracodawców w kształceniu ustawicznym zarówno pracowników jak i pracodawców.

Kto może skorzystać z dofinansowania KFS?

Środki funduszu są ogólnodostępne, tak więc mogą je pozyskać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa).

UWAGA: Jedynym warunkiem jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar etatu).

KFS w liczbach

W roku 2022 do wykorzystania fundusz będzie posiadał prawie 224 miliony złotych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw takie dofinansowanie może wynosić 100%.

 

WAŻNE!

Aby ubiegać się o środki KFS należy spełniać warunki o przyznaniu pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy. Na rok 2022 wyznaczono 7 priorytetów głównych tzw. „puli ministra” oraz 3 priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS.

 

Priorytety tzw. „puli Ministra” -  kwota 177 470 tys. Zł.

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników

zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy -  kwota 44 367 tys. Zł

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Dystrybucją środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o dofinansowanie należy udać się do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy działającego na terenie miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej, gdzie udzielą informacji na temat trwających naborów. Warto pamiętać, że nabory na środki z KFS są bardzo krótkie, należy więc na bieżąco śledzić aktualności w swoim Urzędzie Pracy. W większości powiatów nabory ruszają w pierwszym kwartale 2022r.
Katalog szkoleń dostępny na stronie: https://ec-tc.pl/katalog-szkolen/ Jeśli masz wątpliwości, które szkolenie będzie dla Ciebie lub Twoich pracowników odpowiednie, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy w doborze i doradzimy odpowiednie szkolenie do Twoich potrzeb.
Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Zalecamy kontakt z Urzędem Pracy w celu otrzymania niezbędnych wzorów. .
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Urzędu Pracy oraz podpisaniu umowy, prosimy o kontakt z nami. Otrzymają Państwo od nas formularz zgłoszenia na szkolenie z prośbą o jego wypełnienie.
Po uczestnictwie w szkoleniu, przygotujemy dla Państwa odpowiednie dokumenty, które będą wymagane przez Urząd Pracy do prawidłowego rozliczenia szkolenia.