NVH (Noise, Vibration and Harshness)

 

NAJBLIŻSZY TERMIN                                                                    Do ustalenia z Zamawiającym.

MIEJSCE SZKOLENIA                                                                                                               Do ustalenia z Zamawiającym.


FORMA SZKOLENIA

Tylko zamknięte (dedykowane).


OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami analizy NVH (czyli Noise, Vibration and Harshness – Hałas, Drgania i Szumy) oraz metodykami przeprowadzania testów z uwzględnieniem aktualnych trendów i standardów. Duży nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty badań NVH i inżynierskie podejście w interpretacji wyników.


UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU

 • Znajomość podstaw akustyki i analizy sygnałów.
 • Znajomość technologii pomiarowych używanych w NVH.
 • Umiejętność akwizycji danych.
 • Umiejętność obróbki danych celem określenia źródła hałasu.
 • Znajomość metodyki Transfer Path Analysis (źródło <-> ścieżka <-> odbiornik).
 • Podstawy psychoakustyki / subiektywnej oceny hałasu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

Osoby, które chcą zaznajomić się z metodami wykrywania, mierzenia i oceny hałasów, drgań i szumów.


CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.


CZAS SZKOLENIA

1, 2 lub 3 DNI


TRENER

Wojciech Paluch


CENA SZKOLENIA

Koszt szkolenia dedykowanego jest ustalany w zależności od parametrów zamówienia.


PRZYKŁADOWE PROGRAMY SZKOLENIA

Proponowane poniżej programy są tylko punktem wyjścia, ostateczny zakres tematyczny dopasowywany jest  do potrzeb zamawiającego w trakcie rozmowy przed szkoleniem trenera z koordynatorem merytorycznym klienta. Tematykę NVH można łączyć w ramach jednego szkolenia m.in. z analizą drgań, analizą strukturalną czy testami wibracyjnymi.


1 DZIEŃ (podstawy)

1. Ogólne podstawy akustyki.

2. Metody obróbki danych celem określenia źródła hałasu.

3. Analiza widm, przebiegów.

4. Sposoby rozróżniania hałasu pierwotnego od refleksyjnego.


1 DZIEŃ

Transfer Path Analysis:

  • podejście źródło <-> ścieżka <-> odbiornik;
  • strona aktywna i pasywna – przykłady;
  • źródła akustyczne/wibracyjne pomiary sił;
  • pomiary operacyjne i pomiary ścieżek przejścia;
  • przykłady zastosowań.

2 DNI

1. Podstawy analizy sygnałów (transformata Fouriera i powiązane z nią możliwości).

2. Sprzęt używany do pomiarów NVH.

3. Schemat postępowania wg wzorca „Źródło -> Transfer -> Odbiornik”.

4. Technologie pomiarowe używane w NVH:

   • Order Tracking;
   • analiza modalna oraz pomiary charakterystyk dynamicznych;
   • ODS – animacje strukturalne;
   • pomiary operacyjne.

5. Interpretacja wyników oraz wnioskowanie.

6. Praktyczne wskazówki dotyczące troubleshootingu.

7. Praktyczne zastosowanie omawianych technik w pomiarach.

8. Pytania Uczestników oraz ćwiczenia praktyczne.


3 DNI

1. Podstawy akustyki i drgań:

   • matematyczny opis (podstawowy);
   • terminologia i używane wielkości fizyczne (moc vs ciśnienie akustyczne, liczenie dB, faza i amplituda itp.);
   • ogólnie o propagacji drgań i hałasu w złożonych systemach typu np. samochód (np. model source-path-reciever itp.).

2. Metodologia pomiarów hałasu i drgań:

   • czujniki i okablowanie – typy, zastosowanie;
   • systemy akwizycji danych (na miejscu dostęp do systemów Rotec, HEAD Acoustics SQuadriga i Mueller-BBM PAK);
   • konfiguracja łańcucha pomiarowego;
   • praktyczne uwagi połączone z przykładami (typu umiejscowienie akcelerometrów, dobór odpowiedniego czujnika itp.).

3. Podstawy przetwarzania sygnałów w NVH:

   • widma;
   • modulacja;
   • filtracja;
   • analiza rzędów.

4. Podstawy psychoakustyki / subiektywnej oceny hałasu.